Ondernemingsgegevens

Boons & Co bvba
Drankencentrale ‘t Sas
Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen
winkel@sasdranken.be
03/4818193
Ondernemingsnummer: 445.357.286
BE 0445.357.286
RPR - Antwerpen, afdeling Mechelen.

Artikel 1: Algemene bepalingen - toepasselijkheid

De e-commerce website van Boons & co, een BVBA met maatschappelijke zetel te Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen, BTW BE 0445.357.286, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna 'verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar winkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) en de daardoor tot stand gekomen overeenkomst. 

Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.sasdranken.be alsmede wordt een digitale kopie hiervan overgemaakt aan de Klant per e-mail.

Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Drankencentrale ’t Sas aanvaardt de Klant deze voorwaarden op uitdrukkelijke wijze en stemt hij in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BVBA Boons & Co aanvaard zijn.

Om een bestelling te kunnen plaatsen op onze webshop dient u de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld,  bestaat er een kans dat de aangeboden informatie onvolledig is, een materiële vergissingen bevat of niet up-to-date is. Dergelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bvba Boons & Co niet. Bvba Boons & Co is  wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en doet dit naar best vermogen. Bvba Boons & Co is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

De bestelde producten worden uit de winkel genomen zodat het aantal beschikbaar op de webshop overeenstemt met dat in de winkel en vice versa. Indien de Klant meer wil bestellen dan onze voorraad, dient de Klant even contact op te nemen met onze klantenservice voor meer inlichtingen en de geschatte leveringstermijn. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over o.a.. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op het telefoonnummer 03/481 81 93, via e-mail (winkel@sasdranken.be) of per post (Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen). 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Bvba Boons & co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Hoe dan ook neemt Boons & co de verplichting op zich om de Klant onmiddellijk te contacteren wanneer de bestelde producten om welke reden dan ook niet voorradig zijn zodat samen naar een oplossing kan gezocht worden. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de website vermeld.

Artikel 3: Online aankopen – hoe te werk gaan voor het plaatsen van een bestelling

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Klant eerst producten toevoegen aan zijn/haar winkelwagen in het gewenste aantal. Rechts boven op de webpagina bevindt zich het icoontje van de winkelkar waarin de Klant te allen tijde kan zien hoeveel artikelen en voor  welk bedrag er in de winkelwagen ligt en dit eender waar op onze webshop. Door op het icoontje te klikken, komt de Klant in de winkelkar terecht. Het aantal bestelde producten kan aldaar worden aangepast, dan wel kunnen producten worden verwijderd.

Indien de bestelling volledig is, kan de Klant deze doorsturen naar Boons & co door een account aan te maken als het een nieuwe klant betreft of in te loggen met e-mailadres en persoonlijk paswoord indien het een reeds bestaande klant betreft. 

Vervolgens dient een betaal- en verzendmethode gekozen te worden. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

Bancontact

Maestro

Ideal

Visa

Mastercard

Bij het afronden van de bestelling dient de Klant een keuze te maken tussen het leveren aan huis/kantoor dan wel het afhalen van de bestelde producten in de winkel te 2560 NIJLEN, Bouwelsesteenweg 82. 

Indien de Klant kiest voor een levering aan huis/kantoor dient vooraf betaald te worden en dit online met Bancontact, Maestro, Ideal, Visa of Mastercard. 

Indien de Klant daarentegen opteert voor een afhaling in de winkel, heeft de Klant de keuze tussen voorafbetaling zoals bovenvermeld dan wel betaling aan de kassa bij afhaling. In dat laatste geval worden zowel cash als alle mogelijk Belgische betaalkaarten aanvaard.  

Online betalen gaat bij Drankencentrale ’t Sas via de streng beveiligde SSL omgeving van MULTISAFEPAY, één van de betrouwbaarste providers voor e-payment services. 

De bestelling/overeenkomst zal door Boons & co per e-mail woorden bevestigd binnen een redelijke termijn en uiterlijk bij de levering van de goederen.

Boons & co is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 4: Prijs en verzendingskosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen op de financiële markt, zoals o.a. BTW-tarieven, taksen of belastingen waar Boons & co uiteraard geen vat op heeft.

Verzendmethoden en daaraan verbonden kosten:

- Afhalen in onze winkel te Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen: Gratis

- Levering aan huis: Gratis vanaf € 75.00, anders: € 5.00 

- Avondlevering niet mogelijk

- Zaterdaglevering tegen een meerkost van € 2.00

De verzendingen gebeuren gebruikelijk via Bpost én enkel in België. Gelet op de aard van de producten kan er niet geleverd worden in postbussen. 

Artikel 5: Leveringsmodaliteiten en uitvoering van de overeenkomst

Boons & co neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Boons & co kenbaar heeft gemaakt. 

Voor de verzending van de producten wordt beroep gedaan op de post dan wel koerierdiensten zodat Boons & co hiervoor van hen afhankelijk is. Boons & co kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering dewelke te wijten is aan de bezorger (Bpost of koerierdienst) zoals bv. door eindejaarsdrukte, stakingen, … aangezien overmacht uitmaakt in hoofde van Boons & co.

De aanvaarde bestellingen zullen hoe dan ook met bekwame spoed geleverd worden waarbij volgende richttermijnen vooropgesteld worden. Deze termijnen behelzen een loutere indicatie op grond van de statistieken en ervaringen.

Indicatieve leveringstermijnen:

Besteld op weekdagen voor 16u30: levering op de eerstvolgende werkdag.

Besteld op weekdagen na 16u30: leveringen op de tweede werkdag daaropvolgend.

Besteld op zaterdag of zondag: dinsdag geleverd.

Besteld op een feestdag (in aanmerking nemende de wettelijke Belgische feestdagen):

Bestelling één dag voor een feestdag voor 16u30: levering op de eerste werkdag na deze feestdag.

Bestelling één dag voor feestdag na 16u30 of op de feestdag zelf: levering op de tweede werkdag na voormelde feestdag.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de verkoper en dit uiterlijk de 1e dag na ontvangst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden. 

Indien er onverhoopt iets voorvalt dat een verlenging van de leveringstermijn dan wel slechts gedeeltelijke levering tot gevolg heeft door toedoen van Boons & co (bv. product niet op voorraad), dan wordt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt samen naar een constructieve oplossing gezocht.

Deze oplossing kan bestaan uit een overeen te komen compensatie, het ter beschikking stellen van een gelijkwaardig vervangend product dan wel het recht van de Klant om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds betaalde saldo zal door Boons & co in geval van ontbinding conform het vorige lid uiterlijk binnen de 14 dagen worden terugbetaald

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij bvba Boons & co.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant bvba Boons & Co, Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen via een ondubbelzinnige en schriftelijke verklaring,  per post, fax of e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Tijdens deze herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 

De Klant moet de goederen met alle geleverde toebehoren onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan bvba Boons & Co heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan bvba Boons & co, Bouwelsesteenweg 82 te 2560 Nijlen. Enkel artikelen/goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De Klant is op tijd als hij de goederen terug stuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij anders wordt afgesproken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bvba Boons & Co alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bvba Boons & Co op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bvba Boons & Co wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bvba Boons & Co geboden levering worden niet terugbetaald.

Bvba Boons & co betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht wanneer de prijs, dewelke gelet op de aard van de goederen gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop Boons & co geen invloed heeft, ten gevolge van die schommelingen op de financiële markt wijzigt binnen de herroepingstermijn.

Artikel 8: Klachten

De klantendienst van bvba Boons & co is bereikbaar op het telefoonnummer 03/481 81 93, via e-mail op winkel@sasdranken.be of per post op het volgende adres Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen. 

Eventuele klachten kunnen aan de klantendienst gericht worden en dienen schriftelijk per mail of aangetekende zending te geschieden binnen een tijdspanne van uiterlijk 5 kalenderdagen na ontvangst van de goederen/producten.

Artikel 9: Privacy

Boons & co respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel verzameld en gebruikt worden om u de informatie te verstrekken die u wenst.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bvba Boons & Co, Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Tegen een eventueel gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing kan U zich kosteloos verzetten middels een schrijven aan Bvba Boons & co, Bouwelsesteenweg 82, 2560 Nijlen of mail naar winkel@sasdranken.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen en Boons & co heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op winkel@sasdranken.be. 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Boons & co. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Klant en Boons & co is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De Consument kan zich wenden tot het ODR-platform met als contactpunt het Europees Centrum voor de Consument (ECC) te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Indien geen minnelijke regeling kan bekomen worden, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Subscribe Here

Subscribe Here

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Voucher is valid only on new Registration